11-10-2012, 20:30  / ნანახია: 2891

სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტით დაცული ადამიანთა ძირითადი პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებები. 

11-10-2012, 09:18  / ნანახია: 2109

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია მიღებული იქნა გაეროს გენერალური ანსამბლეის მიერ 1948 წლის 10 დეკემბერს. დეკლარაცია შეიცავს ადამიანის ძირითად უფლებათა და თავისუფლებათა ჩამონათვალს, რომელიც უნდა ვრცელდებოდეს ყველა ადამიანზე.