21-08-2014, 18:40  / ნანახია: 2727

საქართველოს კონსტიტუცია წარმოადგენს ქვეყნის უმაღლეს კანონს. კონსტიტუცია იცავს ყოველი ადამიანის როგორც სიტყვისა და აზრის გამოხატვის უფლებას...

21-08-2014, 17:51  / ნანახია: 2167

XXXIII დანართის შესაბამისად (თანამშრომლობა აუდიოვიზუალურ და მედიის სფეროებში) საქართველო იღებს ვალდებულებას განსაზღვრულ ვადებში ეტაპობრივად დაუახლოვოს თავისი კანონმდებლობა ევროკავშირის კანონმდებლობასა და საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტრუმენტებს შემდეგ სფეროებში.

21-08-2014, 17:10  / ნანახია: 2372

კანონის მიზანია, პერსონალური მონაცემის დამუშავებისას უზრუნველყოს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა, მათ შორის, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვა.

 

17-03-2013, 16:11  / ნანახია: 12382

კოდექსი განსაზღვრავს ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის და აღსრულების, ადმინისტრაციული საჩივრის და განცხადების განხილვის, ადმინისტრაციული გარიგების მომზადების, დადებისა და შესრულების წესს.

4-03-2013, 23:48  / ნანახია: 2507

მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის მიზანია სახელმწიფო ჩარევისაგან დამოუკიდებელი საზოგადოებრივი მაუწყებლობის ფორმირება; მაუწყებლობის სფეროში საქმიანობის რეგულირება გამჭვირვალობის, სამართლიანობისა და მიუკერძოებლობის პრინციპების შესაბამისად ...


უკან1 2 3 4 წინ