მთავარი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2012 წლის ანგარიში

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2012 წლის ანგარიში


29-07-2013, 11:00

კომისია კოლეგიალურ ორგანოს წარმოადგენს. „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, კომისია შედგება ხუთი წევრისგან. კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადაა 6 წელი. კომისია, თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში, ხმათა უმრავლესობით, იღებს გადაწყვეტილებებს. საქართველოს პრეზიდენტი კომისიის წევრთაგან ერთ-ერთს ნიშნავს თავმჯდომარედ. 

 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2012 წლის ანგარიში.


უკან დაბრუნება