მედია სამართლის ინსტიტუტი

მედია სამართლის ინსტიტუტი არის არა კომერციული იურიდიული პირი. ორგანიზაციის მთავარი მიზანს წარმოადგენს საქართველოში მედია დამოუკიდებლობისა და პროფესიონალიზმის განვითარების ხელის შეწყობა.

 

მედიის როლი, როგორც "მოდარაჯე ზედამხედველისა" უაღრესად დიდია ნებისმიერი საზოგადოების დემოკრატიული განვითარებისათვის. შესაბამისად, მედია სამართლის ინსტიტუტი დასახული მიზნის მისაღწევად განახორციელებს:  

 

  • მედიისა და ჟურნალისტების ინტერესებისა და უფლებების დაცვას;
  • ლიბერალური მედია კანონმდებლობის განვითარებას;
  • მოსახლეობის ინფორმირებას საქართველოში და საზღვარგარეთ მედია სფეროში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების თაობაზე; 
  • კანონის უზენაესობის დამკვიდრებას;
  • ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების გაზრდას;
  • ადამიანის უფლებების დაცვას;
  • სამოქალაქო საზოგადოებისა და სამართლებრივი სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას;

 

მედია სამართლის ინსტიტუტი ახორციელებს საინფორმაციო, საგანმანათლებლო, საგამომცემლო და კვლევით საქმიანობას.


ამოსაბეჭდი ვერსია