24-11-2014, 15:43  / ნანახია: 2419

აღნიშნული გზამკვლევი მიმოიხილავს ადამინიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლის ფარგლებში სტრასბურგის პრეცედენტული სასამართლოს მიერ დადგენილ პრინციპებსა და სტანდარტებს, რომელიც სიტყვის გამოხატულაბასა და მედია თავისუფლებას შეეხება. 

13-11-2014, 17:08  / ნანახია: 1621

The European Court of Human Rights found a violation of Article 10 of European Convention on Human Rights, on the basis that the national courts did not pertinently balance the right to freedom of expression with the right to reputation. According to the Court “the most careful scrutiny” is called for when the measures taken by national authorities are capable of discouraging the participation of the press in debates over matters of legitimate public concern. The Court also refers to “the essential function the press fulfils in a democratic society” as a central factor for its decision in the present case.

28-10-2014, 15:31  / ნანახია: 4097

მიმდინარე სია შეიცავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებს საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 და 24-ე მუხლთან მიმართებით. 

28-10-2014, 15:31  / ნანახია: 3237

სახელმძღვანელო მოიცავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართალწარმოების 1996-2012 პრაქტიკას. 

28-10-2014, 15:31  / ნანახია: 5077

საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავის კომენტარი მოიცავს ისეთ თემებს, როგორიცაა საქართველოს მოქალაქეობა და ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები.