28-10-2014, 15:31  / ნანახია: 2675

სახელმძღვანელო მოიცავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართალწარმოების 1996-2012 პრაქტიკას. 

28-10-2014, 15:31  / ნანახია: 4351

საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავის კომენტარი მოიცავს ისეთ თემებს, როგორიცაა საქართველოს მოქალაქეობა და ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები.  

28-10-2014, 12:51  / ნანახია: 1292

მიმდინარე კრებული შედგება რამოდენიმე კარისაგან, რომელიც შეიცავს, როგორც კანონმდებლობის ასევე სასამართლო პრაქტიკის მიმოხილვას. 

28-10-2014, 12:07  / ნანახია: 1289

მიუხედავად იმისა, რომ წიგნი აქტუალური არ არის, მაინც საინტერესოა ძველი მედია კანონმდებლობის მიმოხილვა 

28-10-2014, 11:56  / ნანახია: 1221

გამოცემა შეიცავს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვის სტანდარტებსა და მექანიზმებს.