25-11-2014, 16:41  / ნანახია: 1354

In the case of Ion Cârstea v. Romania (Judgment of 28 October 2014) the Third Section of the Court of Human Rights held that dismissal of the applicant’s domestic defamation proceedings was a violation of the positive Article 8 obligation to protect his right to reputation.

24-11-2014, 15:43  / ნანახია: 2040

აღნიშნული გზამკვლევი მიმოიხილავს ადამინიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლის ფარგლებში სტრასბურგის პრეცედენტული სასამართლოს მიერ დადგენილ პრინციპებსა და სტანდარტებს, რომელიც სიტყვის გამოხატულაბასა და მედია თავისუფლებას შეეხება. 

13-11-2014, 17:08  / ნანახია: 1287

The European Court of Human Rights found a violation of Article 10 of European Convention on Human Rights, on the basis that the national courts did not pertinently balance the right to freedom of expression with the right to reputation. According to the Court “the most careful scrutiny” is called for when the measures taken by national authorities are capable of discouraging the participation of the press in debates over matters of legitimate public concern. The Court also refers to “the essential function the press fulfils in a democratic society” as a central factor for its decision in the present case.

2-11-2014, 22:37  / ნანახია: 3476

წინამდებარე სახელმძღვანელო ეხება მედიასამართლის უმთავრეს პრობლემებს. კერძოდ, ნაშრომი დაყოფილია თერთმეტ ძირითად თავად

28-10-2014, 15:31  / ნანახია: 3585

მიმდინარე სია შეიცავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებს საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 და 24-ე მუხლთან მიმართებით.