12-10-2012, 00:17  / ნანახია: 2542

ევროპის კავშირის ძირითად უფლებათა ქარტია არის პირველი წერილობითი ნაკრები ძირითადი უფლებებისა. 

11-10-2012, 20:30  / ნანახია: 2296

სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტით დაცული ადამიანთა ძირითადი პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებები. 

11-10-2012, 09:18  / ნანახია: 1605

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია მიღებული იქნა გაეროს გენერალური ანსამბლეის მიერ 1948 წლის 10 დეკემბერს. დეკლარაცია შეიცავს ადამიანის ძირითად უფლებათა და თავისუფლებათა ჩამონათვალს, რომელიც უნდა ვრცელდებოდეს ყველა ადამიანზე. 

10-10-2012, 23:50  / ნანახია: 1688

საქართველო არის ევროპის საბჭოს წევრი და შესაბამისად სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციით გათვალისწინებული უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა ... 

 


უკან1 2 წინ