11-02-2013, 22:17  / ნანახია: 2131

საქართველოს ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ არეგულირებს სხვადასხვა საკითხებთან ერთად საქმის განხილვის საქვეყნოობის პრინციპებს, როგორიცაა სასამართლოში, ასევე სასამართლო სხდომის დარბაზში საქმის განხილვისას ფოტო-, კინო-, ვიდეოგადაღება და ტრანსლაცია. 

31-12-2012, 19:42  / ნანახია: 1466

ქარტია ეფუძნება ევროპის საბჭოს „ადამიანის ძირითად უფლებათა და თავისუფლებათა ევროპული კონვენციის” მე–10 მუხლსა და „ჟურნალისტების საერთაშორისო ფედერაციის“ მიერ აღიარებულ „ჟურნალისტების ქცევის პრინციპების დეკლარაციას“. 

31-12-2012, 19:35  / ნანახია: 1349

მუხლი 1. საქართველოს კანონმდებლობა რეკლამის შესახებ

 

საქართველოს კანონმდებლობა რეკლამის შესახებ შედგება საქართველოს კონსტიტუციის, საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების,ამ კანონისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტებისაგან.

31-12-2012, 19:25  / ნანახია: 3303

კანონები: 

 

საქართველოს საპატენტო კანონი 

საქართველოს კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ
საქართველოს კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ
საქართველოს კანონი საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის შესახებ
საქართველოს კანონი დიზაინის შესახებ
საქართველოს კანონი ცხოველთა და მცენარეთა ახალი ჯიშების შესახებ
საქართველოს კანონი ინტეგრალური მიკროსქემის ტოპოლოგიის შესახებ
საქართველოს კანონი ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ სასაზღვრო ღონისძიებათა შესახებ 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები 
«ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების დაპატენტებასთან, რეგისტრაციასთან და დეპონირებასთან დაკავშირებული მომსახურების საფასურების დამტკიცების შესახებ» საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 ივლისის N182 დადგენილება

ინსტრუქცია სასაქონლო ნიშანზე განაცხადის წარდგენასა და რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პროცედურების შესახებ
ინსტრუქცია დიზაინის რეგისტრაციის თაობაზე
საქპატენტთან არსებული სააპელაციო პალატის დებულება
დებულება საქართველოს პატენტრწმუნებულთა შესახებ
ინსტრუქცია გამოგონებისა და სასარგებლო მოდელის განაცხადის გაფორმების, წარდგენისა და პატენტის გაცემასთან დაკავშირებული პროცედურების შესახებ 

  

9-11-2012, 16:49  / ნანახია: 1530

სამოქალაქო სამართლის კოდექსი იცავს მოქალაქეთა პირად არაქონებრივ უფლებებს იმ შემთხვევაშიც როცა ინფრომაცია გავრცელებულია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით