4-03-2013, 23:46  / ნანახია: 1247

დებულება განსაზღვრავს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის (შემდგომში ”კომისია”) სამართლებრივ სტატუსს, მისი შექმნის წესსა და მიზნებს, კომისიის ფუნქციებსა და საქმიანობის საგანს...

21-02-2013, 12:21  / ნანახია: 3307

საქართველოს კანონი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ იცავს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას. კანონის ინტერპრეტირება უნდა მოხდეს საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს მიერ ნაკისრი საერთაშორისო სამართლებრივი ვალდებულებების ...

21-02-2013, 12:21  / ნანახია: 1240

საქართველოს კანონი ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ ადგენს საქართველოს ტერიტორიაზე ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით საქმიანობის სამართლებრივ და ეკონომიკურ საფუძვლებს, ამ სფეროში კონკურენტუნარიანი გარემოს ჩამოყალიბებისა და რეგულირების პრინციპებს ...

21-02-2013, 12:21  / ნანახია: 3574

მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი მიღებულია საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ”მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად  და განსაზღვრავს მაუწყებლის მიერ პროგრამის მომზადებისა და გადაცემის პრინციპებს, წესებსა და სახელმძღვანელო რეკომენდაციებს.

21-02-2013, 12:16  / ნანახია: 1054

რეგლამენტი ადგენს მომხმარებლისათვის ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების, მათ შორის, ადგილობრივი საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით,  საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო, მობილური სატელეფონო და ინტერნეტით  მომსახურების მიწოდების  წესებსა და პირობებს, განსაზღვრავს მომსახურების მიმწოდებლისა და მომხმარებლის უფლებებსა და ვალდებულებებს ...