31-12-2012, 19:42  / ნანახია: 1927

ქარტია ეფუძნება ევროპის საბჭოს „ადამიანის ძირითად უფლებათა და თავისუფლებათა ევროპული კონვენციის” მე–10 მუხლსა და „ჟურნალისტების საერთაშორისო ფედერაციის“ მიერ აღიარებულ „ჟურნალისტების ქცევის პრინციპების დეკლარაციას“. 

31-12-2012, 19:35  / ნანახია: 1800

მუხლი 1. საქართველოს კანონმდებლობა რეკლამის შესახებ

 

საქართველოს კანონმდებლობა რეკლამის შესახებ შედგება საქართველოს კონსტიტუციის, საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების,ამ კანონისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტებისაგან.

31-12-2012, 19:25  / ნანახია: 3864

კანონები: 

 

საქართველოს საპატენტო კანონი 

საქართველოს კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ
საქართველოს კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ
საქართველოს კანონი საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის შესახებ
საქართველოს კანონი დიზაინის შესახებ
საქართველოს კანონი ცხოველთა და მცენარეთა ახალი ჯიშების შესახებ
საქართველოს კანონი ინტეგრალური მიკროსქემის ტოპოლოგიის შესახებ
საქართველოს კანონი ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ სასაზღვრო ღონისძიებათა შესახებ 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები 
«ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების დაპატენტებასთან, რეგისტრაციასთან და დეპონირებასთან დაკავშირებული მომსახურების საფასურების დამტკიცების შესახებ» საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 ივლისის N182 დადგენილება

ინსტრუქცია სასაქონლო ნიშანზე განაცხადის წარდგენასა და რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პროცედურების შესახებ
ინსტრუქცია დიზაინის რეგისტრაციის თაობაზე
საქპატენტთან არსებული სააპელაციო პალატის დებულება
დებულება საქართველოს პატენტრწმუნებულთა შესახებ
ინსტრუქცია გამოგონებისა და სასარგებლო მოდელის განაცხადის გაფორმების, წარდგენისა და პატენტის გაცემასთან დაკავშირებული პროცედურების შესახებ 

  

9-11-2012, 16:49  / ნანახია: 2024

სამოქალაქო სამართლის კოდექსი იცავს მოქალაქეთა პირად არაქონებრივ უფლებებს იმ შემთხვევაშიც როცა ინფრომაცია გავრცელებულია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით

9-11-2012, 16:01  / ნანახია: 2169

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი შეიცავს მუხლებს, რომელიც მედია საშუალებებს ეხება.