21-02-2013, 12:21  / ნანახია: 3552

საქართველოს კანონი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ იცავს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას. კანონის ინტერპრეტირება უნდა მოხდეს საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს მიერ ნაკისრი საერთაშორისო სამართლებრივი ვალდებულებების ...

21-02-2013, 12:21  / ნანახია: 1432

საქართველოს კანონი ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ ადგენს საქართველოს ტერიტორიაზე ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით საქმიანობის სამართლებრივ და ეკონომიკურ საფუძვლებს, ამ სფეროში კონკურენტუნარიანი გარემოს ჩამოყალიბებისა და რეგულირების პრინციპებს ...

21-02-2013, 12:21  / ნანახია: 3811

მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი მიღებულია საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ”მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად  და განსაზღვრავს მაუწყებლის მიერ პროგრამის მომზადებისა და გადაცემის პრინციპებს, წესებსა და სახელმძღვანელო რეკომენდაციებს.

21-02-2013, 12:16  / ნანახია: 1228

რეგლამენტი ადგენს მომხმარებლისათვის ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების, მათ შორის, ადგილობრივი საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით,  საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო, მობილური სატელეფონო და ინტერნეტით  მომსახურების მიწოდების  წესებსა და პირობებს, განსაზღვრავს მომსახურების მიმწოდებლისა და მომხმარებლის უფლებებსა და ვალდებულებებს ...

11-02-2013, 22:17  / ნანახია: 2131

საქართველოს ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ არეგულირებს სხვადასხვა საკითხებთან ერთად საქმის განხილვის საქვეყნოობის პრინციპებს, როგორიცაა სასამართლოში, ასევე სასამართლო სხდომის დარბაზში საქმის განხილვისას ფოტო-, კინო-, ვიდეოგადაღება და ტრანსლაცია.