28-10-2014, 15:31  / ნანახია: 3972

საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავის კომენტარი მოიცავს ისეთ თემებს, როგორიცაა საქართველოს მოქალაქეობა და ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები.  

28-10-2014, 12:51  / ნანახია: 1081

მიმდინარე კრებული შედგება რამოდენიმე კარისაგან, რომელიც შეიცავს, როგორც კანონმდებლობის ასევე სასამართლო პრაქტიკის მიმოხილვას. 

28-10-2014, 12:07  / ნანახია: 1099

მიუხედავად იმისა, რომ წიგნი აქტუალური არ არის, მაინც საინტერესოა ძველი მედია კანონმდებლობის მიმოხილვა 

28-10-2014, 11:56  / ნანახია: 1020

გამოცემა შეიცავს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვის სტანდარტებსა და მექანიზმებს. 

 

28-10-2014, 11:34  / ნანახია: 1174

წიგნი მიმოიხილავს მედია ეთიკისა და ანაგრიშვალდებულებების სისტემებსა და სტანდარტებს.