საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დებულება
4-03-2013, 23:46  / ნანახია: 1320

დებულება განსაზღვრავს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის (შემდგომში ”კომისია”) სამართლებრივ სტატუსს, მისი შექმნის წესსა და მიზნებს, კომისიის ფუნქციებსა და საქმიანობის საგანს, წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის კომპეტენციას, კომისიის აპარატის სტრუქტურას, კომისიის ბიუჯეტს, აგრეთვე ლიკვიდაციის წესსა და პირობებს.

ამოსაბეჭდი ვერსია